Sociale veiligheid op school

Verslag regiobijeenkomsten Zwolle, Amsterdam en Eindhoven
Maart/april 2015

Dit voorjaar vormden drie regionale bijeenkomsten over sociale veiligheid op school een opmaat tot de landelijke onderwijsconferentie ‘Met alle respect’ op 16 april 2015. Om de bevindingen te delen met de conferentiegangers, liet Stichting School en Veiligheid een verslag maken van deze bijeenkomsten.

Schoolbestuurders, schoolleiders en veiligheidscoördinatoren kwamen op drie plaatsen in Nederland bijeen om zich te verdiepen in het thema sociale veiligheid op school. Ze luisterden er naar presentaties, volgden workshops en gingen met elkaar in gesprek over hun eigen ervaringen en visie. Verslagvaneendag legde de hoogtepunten vast in een beknopt verslag, dat enkele dagen later op de conferentie werd uitgedeeld.

Sociale veiligheid is een actueel thema in de onderwijssector; het is een voorwaarde om goed te kunnen leren en werken. Naar verwachting treedt najaar 2015 een wet in werking, die scholen een inspanningsverplichting geeft om er structureel aandacht aan te besteden. Op de regiobijeenkomsten kregen de onderwijsprofessionals informatie over hoe ze sociale veiligheid in beleid en praktijk vorm kunnen geven en wisselden ze praktijkervaringen uit. Daaruit bleek: sociaal gedrag bevorderen en ongewenst gedrag voorkomen is niet altijd eenvoudig. De regiobijeenkomsten maakten duidelijk dat sociale veiligheid teamwerk is, dat blijvende aandacht vereist van alle betrokkenen.

Tekst
Fotografie
Vormgeving/DTP